അനധികൃത കയ്യേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ: അവസാന കോടതി വരെ പോയാലും കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കും, എത്ര ഉന്നതനായാലും ഒരിഞ്ച് സർക്കാർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കില്ല; പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് 2022 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി

14

അനധികൃത കയ്യേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ. അവസാന കോടതി വരെ പോയാലും കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കും. ഇടുക്കിയിലെ പട്ടയ പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നത് എത്ര ഉന്നതനായാലും ഒരിഞ്ച് സർക്കാർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. പട്ടയം കിട്ടാനുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഡിജിറ്റൽ റീ സർവേക്ക് രൂപം നൽകും. നിലവിൽ 54 ശതമാനം വില്ലേജുകൾ മാത്രമേ റിസർവേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളു. എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫിസുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫിസുകളാക്കും. പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് 2022 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.