ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ: വിവാഹങ്ങൾ 25 എണ്ണം നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി

25

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ വിവാഹ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 2000 പേരെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. വിവാഹങ്ങൾ പരമാവധി 25 എണ്ണം എന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവസ്വം, പാരമ്പര്യ ജീവനക്കാരിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി രോഗബാധയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ. 10 വയസ്സിന് താഴെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുമുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്.

കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അണുനശീകരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉറപ്പാക്കണം. ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരായി നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടി ബ്രീജാകുമാരിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.