രണ്ടാം ലോക്ഡൗണിൽ പോലീസ് പിഴയായി പിരിച്ചത് 125 കോടി: 17.75 ലക്ഷം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

13

രണ്ടാം ലോക്ഡൗണിൽ പോലീസ് പിഴയായി പിരിച്ചത് 125 കോടിയോളം രൂപയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 17.75 ലക്ഷം പേർക്കെതിരെയാണ് ഈ കാലയളവിൽ കേസെടുത്തത്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് 10.7 ലക്ഷം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
കേസുകളുടെ എണ്ണവും പിഴത്തുകയും കേരളാ പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് രണ്ടാം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോലീസ് പിരിച്ച തുകയുടെ കണക്ക് ലഭ്യമായത്. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോലീസ് നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക, ക്വാറന്റീൻ ലംഘനം തുടങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങൾക്കാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.