ഒല്ലൂരിൽ കാലിത്തീറ്റ ഗോഡൗണിൽ തീ പിടുത്തം.

33

ഒല്ലൂരിൽ കാലിത്തീറ്റ ഗോഡൗണിൽ തീ പിടുത്തം. മരത്താക്കര കുഞ്ഞനംപാറയിലെ കാലിത്തീറ്റ ഗോഡൗണിലാണ് തീ പടുത്തം ഉണ്ടായത്.. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാലിത്തീറ്റയും രണ്ട് വാഹനങ്ങളും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.