തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 16 വിദ്യാലയങ്ങൾ കൂടി മികവിലേക്ക്

33
14 / 100

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ 16 വിദ്യാലയങ്ങൾ കൂടി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു. ഫെബ്രുവരി ആറിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. നന്തിക്കര ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കണ്ടശ്ശാംകടവ് പി ജെ എം എസ് എച്ച് എസ് എസ്, ചേലക്കര എസ് എം ടി എച്ച് എസ് എസ്, വില്ലടം ജി എച്ച് എസ് എസ്, പീച്ചി ജി എച്ച് എസ് എസ്, വരവൂർ ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുതുക്കാട് ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, നന്തിപ്പുലം ജി യു പി എസ്, കോടാലി ജി എൽ പി എസ്, മൂർക്കനിക്കര ജി യു പി എസ്, കൊരട്ടി പി എൽ പി എസ്, വടുതല ജി യു പി എസ്, ചാലക്കുടി ജി ജി എച്ച് എസ്, ചെമ്മണ്ണൂർ ജി എൽ പി എസ്, തൃക്കൂർ ടി പി എസ് എച്ച് എസ് എസ്, തൃക്കൂർ ടി പി എസ് എച്ച് എസ് എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

നന്തിക്കര ജി വി എച്ച് എസ് എസ്:

കിഫ്ബിയുടെ അഞ്ചു കോടി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കൈറ്റ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ നന്തിക്കര ഗവ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ മൂന്നു നിലകളുള്ള കെട്ടിടം പണിതീർത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈബ്രറി, റീഡിംഗ് റൂം, 3 ഹൈടെക് ലാബുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയം, ഇന്റർലോക്ക് മുറ്റം, പൂന്തോട്ടം, ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവയടക്കം 27 ക്ലാസ് മുറികളും പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ചേലക്കര എസ് എം ടി എച്ച് എസ് എസ്: കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്നു കോടി രൂപയും യു ആർ പ്രദീപ് എംഎൽഎയുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിൽനിന്ന് 34 ലക്ഷം രൂപയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പതിനഞ്ചും നാലും വീതം ക്ലാസ് മുറികളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ചേലക്കരയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത്.

നന്തിപുലം ജി യു പി എസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 75 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 3 ക്ലാസ് മുറികളും ശുചിമുറിയും വാഷിങ് ഏരിയയും ഹാളും സ്‌കൂൾ ഗേറ്റും അടക്കം പുതിയ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് കെട്ടിടം പൂർത്തിയായത്.

കോടാലി ഗവ എൽ പി എസ്: പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോടാലി ഗവ എൽ പി സ്‌കൂളിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നനുവദിച്ച രണ്ട് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് 20 ക്ലാസ് മുറികളും ടോയ്‌ലറ്റ് യൂറിനറി ബ്ലോക്കുകളും അടങ്ങിയ ഇരുനില കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചത്.

ചെമ്മണ്ണൂർ ജി എൽ പി എസ്: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് 56 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തോട് കൂടി ഏഴ് ക്ലാസ് മുറികൾ, ചുറ്റുമതിൽ, റേഡിയോ റൂം, ശുചിമുറി, വാഷിംഗ് ഏരിയ, സ്കൂൾ ഗേറ്റ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കെട്ടിടമാണ് ചെമ്മണ്ണൂരിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത്.

  • കൊരട്ടി പി എൽ പി എസ് *: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 93.5 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 6600 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങളോടെ ക്ലാസ്മുറികളും സ്റ്റേജും പതിനാറ് ശുചിമുറികളും അടക്കമുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്.

വടുതല ജിയുപിഎസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 85 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ 4 ക്ലാസ് മുറികളും ഹാളും അടങ്ങിയ കെട്ടിടം

വില്ലടം ജിഎച്ച്എസ്എസ്: മൂന്നുകോടി രൂപ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 17 ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഹൈടെക് ആകുന്നത്. കൂടാതെ രണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, സ്റ്റാഫ് റൂം ലാബ്, ഓഫീസ് റൂം, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളും പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതുക്കാട് ജിവിഎച്ച്എസ്എസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് 3 ക്ലാസ് മുറികളും ലാബുകളും അടങ്ങിയ കെട്ടിടം പുതുക്കാട് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മൂർക്കനിക്കര ജിയുപിഎസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2.68 ലക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തോടെ 18 ക്ലാസ് മുറികളും രണ്ട് ഓഫീസ്, സ്റ്റാഫ് റൂം ലൈബ്രറി, ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്‌, ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, വാഷിംഗ് ഏരിയ, അടുക്കള, ഡൈനിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.

തൃക്കൂർ ടി പി എസ് എച്ച് എസ്: കിഫ്ബിയുടെ മൂന്ന് കോടി 15 ലക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് 12 ക്ലാസ് മുറികൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ റൂം, സ്റ്റാഫ് റൂം, ലൈബ്രറി, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൃക്കൂർ ടി പി എസ് എച്ച് എസ് എസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2.5 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 4 ലാബുകളും ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളും ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുമുള്ള കെട്ടിടം.

ചാലക്കുടി ജി ജിഎച്ച്എസ്: എസ് എസ് കെ 3.67 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് വാർഡൻ റൂം, പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള റൂം, ഡൈനിങ് റൂം, ടിവി റൂം, അടുക്കള, ഓഫീസ് റൂം, റീഡിങ് ഏരിയ, 34 താമസ മുറികൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടമാണ് ചാലക്കുടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.

വരവൂർ ജിഎച്ച്എസ്എസ്: മൂന്നു കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 ക്ലാസ് റൂമുകളും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളും വാഷിങ് ഏരിയയും അടങ്ങുന്ന ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിലാണ് വരവൂർ രണ്ടാം ബ്ലോക്കിൽ കെട്ടിടം പണിതിരിക്കുന്നത്.

കണ്ടശ്ശാംകടവ് പി ജെ എം എസ് എച്ച് എസ് എസ്: പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4.2 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 5 ലാബ്, 2 ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ, 2 സ്റ്റാഫ് റൂം, പ്രിൻസിപ്പൽ റൂം, ഓഫീസ് റൂം, സ്റ്റോർ റൂം, സെർവർ റൂം എന്നിവയടങ്ങുന്ന കെട്ടിടം.

പീച്ചി ജിഎച്ച്എസ്എസ്: കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്നു കോടി 16 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 8 ക്ലാസ് മുറികൾ, 2 ലാബ്, സിന്തറ്റിക് കോർട്ട്, സൈക്കിൾ ഷെഡ്, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന കെട്ടിടം.