വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള കൺസഷൻ സൗകര്യം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ദീർഘിപ്പിച്ചു

7
8 / 100

വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള കൺസഷൻ സൗകര്യം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ദീർഘിപ്പിച്ചു. അധ്യായന വർഷം അവസാനിക്കുന്ന മാർച്ച് 31 വരെയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി കൺസഷൻ സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് 19 തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളുടെ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിദ്യാർഥി കൺസഷൻ കാലാവധി ഏപ്രിൽ 30 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചതായി കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.