പണപ്പെരുപ്പം 2.03ശതമാനമായി ഉയർന്നു: വിലക്കയറ്റ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ട് കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

9
9 / 100

മൊത്തവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനുവരിയിലെ പണപ്പെരുപ്പം 2.03ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഡിസംബറിൽ 1.22ശതമാനമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ് പുതിയ വിലക്കയറ്റവിവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.  
കഴിഞ്ഞവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ 3.52ആയിരുന്നു വിലക്കയറ്റം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് നിർമാണമേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റമാണ് മൊത്തവിലയെ ബാധിച്ചത്. 
നിർമാണ വസ്തുക്കൾ, ഇന്ധനം, ഊർജം എന്നിവയുടെ ഈകാലയളവിൽ വിലകുതിച്ചുകയറി.   ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലക്കയറ്റം ജനുവരിയിൽ 4.06ശതമാനമായിരുന്നു.