തൃശൂർ ഗവ. ലോ കോളേജിൽ സീറ്റൊഴിവ്

23

തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ 2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ എൽ എൽ ബി കോഴ്സിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ത്രിവത്സര എൽ എൽ ബി  3-ാം സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്, പഞ്ചവത്സര ബി ബി എ-എൽ എൽ ബി 3-ാം സെമസ്റ്റർ, 6-ാം സെമസ്റ്റർ, 7-ാം സെമസ്റ്റർ, 9-ാം സെമസ്റ്റർ എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പഠനം നിർത്തിയവർക്ക് പുനഃപ്രവേശനത്തിനും, കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കോളേജ് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയും ഡിസംബർ 2 ന്  3 മണിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകാം.
അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്ലസ് ടു /ഡിഗ്രി മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെയും പ്രവേശന സമയത്ത് ലഭിച്ച അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയുടെയും, അവസാന സെമസ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റിന്റെ ശരിപകർപ്പും ഹാജരാക്കണം. പുനഃപ്രവേശനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആവശ്യമായ ഫീസടച്ച് ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റിയശേഷം കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടണം.
കോളേജ് മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോളേജ് മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. പുനഃപ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം, ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക്  കോളേജ് മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കും. ഫോൺ: 0487-2360150