തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോൺ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങള്‍

93

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ പ്രദേശങ്ങള്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍

01 മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 04-ാം വാര്‍ഡ്
02 കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 08-ാം വാര്‍ഡ്

കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങള്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍

01 പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 22-ാം വാര്‍ഡ്
02 കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ്
03 കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 02, 03 വാര്‍ഡുകള്‍
04 കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരസഭ 28, 33 ഡിവിഷനുകള്‍
05 കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 07-ാം വാര്‍ഡ്
06 നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
07 മണലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
08 ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
09 കയ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
10 പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
11 കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും