യുവജന കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

56

കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ 2021-22 ലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ജനുവരി 10 ന് എറണാകുളം ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് രാവിലെ 11.00 മണിമുതൽ 04.00 മണിവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
1)കോളേജ്/കോളനി ജില്ലാ കോ-ഓഡിനേറ്റർമാർ (7 എണ്ണം, ഓണറേറിയം 6,000/-) യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള ബോധവത്ക്കരണം എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കോളേജുകൾ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ കോളനികൾ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, യുവജന ക്ലബുകൾ തുടങ്ങിയ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, വയനാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ  7 ജില്ലകളിലേയ്ക്കായി ജില്ലാ കോ-ഓഡിനേറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത പ്ലസ്ടു, പ്രായപരിധി വയസ് 18 നും – 40 നും മദ്ധ്യേയുമാണ്.  പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.  തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി പ്രതിമാസം 6000/- രൂപ ഓണറേറിയം നൽകുന്നതാണ്.

Advertisement

2)    ഗ്രീൻ യൂത്ത് ജില്ലാ കോ-ഓഡിനേറ്റർമാർ (4 എണ്ണം, ഓണറേറിയം. 6,000/-)   പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ,  കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തൽ ഗ്രീൻ സോൺ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കൽ യുവകർഷകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കാർഷിക സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,എറണാകുളം,കോഴിക്കോട്  എന്നീ  4 ജില്ലകളിലേയ്ക്കായി ഗ്രീൻ യൂത്ത് ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത പ്ലസ്ടു, പ്രായപരിധി വയസ് 18 നും – 40 നും മദ്ധ്യേയും.  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി പ്രതിമാസം 6000/- രൂപ ഓണറേറിയം നൽകുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

Advertisement