വെള്ളിയാഴ്ച അഴീക്കോട്-മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

14
4 / 100

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വെള്ളിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 5) അഴീക്കോട്- മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.