വേരിയബിൾ ഡി.എ വർധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം: 1.5 കോടിയിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം

48

ജീവനക്കാരുടെ വേരിയബിൾ ഡിഎ വർധിപ്പിച്ചതായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രതിമാസം 105 രൂപ മുതൽ 210 രൂപവരെയാണ് വർധന. 1.5 കോടിയിലധികംവരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വർധിപ്പിച്ച ക്ഷമാബത്ത ലഭിക്കും. കരാർ തൊഴിലായളികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. 
2021 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് വർധന. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ ശരാശരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്ഷാമബത്ത പരിഷ്‌കരിച്ചത്.  
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റഗുലർ സർവീസിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ജനുവരി മുതുലുള്ള ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശികയാണ്. ജൂണിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.