സംസ്ഥാന കഥകളി-പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ വാദ്യ പുരസ്കാരം- കേരളീയ നൃത്ത-നാട്യ പുരസ്കാരം എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വാഴേങ്കട വിജയനും സദനം ബാലകൃഷ്ണനും കഥകളി പുരസ്കാരം മച്ചാട് രാമകൃഷ്ണനും കിഴക്കൂട്ട് അനിയൻമാരാർക്കും പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ പുരസ്കാരം ധനഞ്ജയൻ ശാന്ത ധനഞ്ജയനും വിമല മേനോനും നൃത്ത നാട്യ പുരസ്കാരം

9
8 / 100

2019, 2020 വർഷങ്ങളിലെ സംസ്ഥാന കഥകളി പുരസ്കാരം, പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ വാദ്യ പുരസ്കാരം, കേരളീയ നൃത്ത-നാട്യ പുരസ്കാരം എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2019ലെ സംസ്ഥാന കഥകളി പുരസ്കാരം വാഴേങ്കട വിജയനാണ്. 2019ലെ പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ പുരസ്കാരം മച്ചാട് രാമകൃഷ്ണൻ നായർക്ക് ലഭിക്കും. 2019 ലെ കേരളീയ നൃത്ത-നാട്യ പുരസ്കാരം ധനഞ്ജയൻ, ശാന്ത ധനഞ്ജയൻ എന്നിവർക്കും ലഭിക്കും.

2020 ലെ സംസ്ഥാന കഥകളി പുരസ്കാരം സദനം ബാലകൃഷ്ണന് നല്കും. 2020ലെ പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ പുരസ്കാരം കിഴക്കൂട്ട് അനിയൻ മാരാർക്കാണ്. 2020 ലെ കേരളീയ നൃത്ത-നാട്യ പുരസ്കാരം വിമല മേനോനും ലഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളും.

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അജിത് കെ ജോസഫ്, കേരള കലാമണ്ഡലം കല്പിത സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലർ ഡോ. ടി. കെ. നാരായണൻ, കലാമണ്ഡലം കെ.ജി വാസുദേവൻ, കെ ബി രാജാനന്ദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് രണ്ടു വർഷത്തെയും സംസ്ഥാന കഥകളി പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ നിര്ണയിച്ചത്. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അജിത് കെ ജോസഫ്, കേരള കലാമണ്ഡലം കല്പിത സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. ടി. കെ. നാരായണന്, പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂര് ശങ്കരന്കുട്ടി മാരാര്, ഡോ. ടി. എന്. വാസുദേവന്, ചന്ദ്രൻ പെരിങ്ങോട് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് രണ്ടു വർഷത്തെയും പല്ലാവൂര് അപ്പുമാരാർ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ നിര്ണയിച്ചത്.

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അജിത് കെ. ജോസഫ്, കേരള കലാമണ്ഡലം കല്പിത സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലർ ഡോ. ടി. കെ. നാരായണന്, കലാമണ്ഡലം ഹൈമവതി, കലാമണ്ഡലം സുഗന്ധി, കലാമണ്ഡലം ചന്ദ്രിക എന്നിവരാണ് കേരളീയ നൃത്ത-നാട്യ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ നിര്ണയിച്ചത്.