35 കോടി രൂപ ചിലവിൽ ജില്ലയിലെ നാല് പ്രധാന റോഡുകൾ ബി.എം ആന്റ് ബി.സി നിലവരത്തിലേക്ക്

54
5 / 100

‘പുതിയ കാലം പുതിയ നിർമ്മാണം’ എന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ നയത്തിലൂന്നി തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നാല് റോഡുകൾ ബിഎം ആന്റ് ബിസി നിലവാരത്തിലോക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.

തൃശൂർ-വാടാനപ്പള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിലെ പടിഞ്ഞാറേകോട്ട മുതൽ എറവ് വരെയുള്ള റോഡ് ടോൾഗെയ്റ്റ്-ചേറ്റുപുഴ റോഡ്, പൂങ്കുന്നം-കുറ്റൂർ എംഎൽഎ റോഡ്, വിയ്യൂർ-താണിക്കുടം റോഡ് എന്നീ നാല് റോഡുകൾ 35 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.

ടോൾ ഗേറ്റ് ചേറ്റുപുഴ റോഡ്

ജില്ലയിലെ തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പൂങ്കുന്നം – തോപ്പിൻ മൂല റോഡിൻ്റെ തോപ്പിൻ മൂല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തുടങ്ങി തൃശൂർ -കാഞ്ഞാണി – വാടാനപ്പിള്ളി റോഡിൽ ചേറ്റുപുഴ ചേറ്റുപുഴ റോഡ് 3,06,74,529 രൂപയ്ക്കാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
3.825 കിലോ മീറ്റർ ദൈർഷ്യമുള്ള ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ് നിലവാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടി ശരാശരി 7 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിലേക്ക് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 900 മീറ്റർ കാന നിർമ്മിക്കുകയും, ഒരു കൾവർട്ട് വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എം എൽ എ റോഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും തൃശൂർ – കുറ്റിപുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ പൂങ്കുന്നത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി വിയ്യൂർ- കൊട്ടേക്കാട് – മുണ്ടൂർ പിഡബ്ലുഡി റോഡിലെ കുറ്റൂർ ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് കിലോ മീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന എം എൽ എ റോഡ് തൃശൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പാത 3,55,98,692 രൂപക്കാണ് പണി പൂർത്തി യാക്കിയത്.

മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് നിലവാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് റോഡ് ശരാശരി ഏഴ് മീറ്റർ വീതിയിൽ ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി.റോഡിൻ്റെ ഇടതു വശത്ത് 1200 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നടപാത ഉയർത്തുകയും മൂന്ന് കൾവർട്ട് പുനർ നിർമ്മിക്കുകയും രണ്ട് കൾവർട്ട് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

തൃശൂർ -കാഞ്ഞാണി – വാടാനപ്പിള്ളി റോഡ്

തൃശൂർ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട ജംഗ്ഷനിൽ തുടങ്ങി വാടാനപ്പിളളിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ റോഡ് 19,43,40,847 രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.

പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടയിൽ തുടങ്ങി എറവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ശരാശരി 10.30 മുതൽ 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബിഎംആൻഡ് ബിസി നിലവാരത്തിലോക്ക് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. 1760 മീറ്റർ കാനനിർമ്മിക്കുകയും 9500 മീറ്റർ റോഡിൻ്റെ വശങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്തുകയും, ഒരു കൾവർട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും, മൂന്ന് കൾവർട്ട് വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു പൈപ്പ് കൾവർട്ട് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുകയും ഒന്ന് വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

താണിക്കുടം റോഡ്

തൃശൂർ -വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ -ഷൊർണ്ണൂർ റോഡിലെ വിയ്യൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതും കുണ്ടുകാട് നിർമ്മല ഹൈസ്ക്കൂളിനു സമീപം അവസാനിക്കുന്നതുമായ ഈ റോഡ് 1,91,82,766 രൂപക്കാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്.
2.15 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ് നിലവാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടി ശരാശരി 7.50 മീറ്റർ വീതിയിൽ വികസനം ബിഎംആൻഡ് ബിസി നിലവാരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി.

തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസ് അക്കാദമി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതും പൊങ്ങണംകാട് പള്ളി വരെ അവസാനിക്കുന്ന റോഡ് പ്രളയ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3,00,86,834 രൂപയ്ക്കാന് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തത്.
2.04 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള ഒരു കൾവർട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും 500 മീറ്റർ കാന നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2018-19 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയം, കോവിഡ് 19 തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും
റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം പിഡബ്ലുഡി വിഭാഗത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.