വിദ്യാർഥികൾക്കും കേരളത്തിൽനിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഹൃസ്വ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും ക്വറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല: ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സർക്കാർ

21

കർണാടകയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്വറന്റീനിൽ ഇളവ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കോവിഡ് രഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാളോടൊപ്പം എത്തി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം. മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം കർണാടകയിൽ തങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ മാസം നടക്കുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചാണ് കർണാടക സർക്കാർ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിദ്യാർഥികൾക്കും കേരളത്തിൽനിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഹൃസ്വ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും ക്വറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല. ഇതിനു പുറമേ മരണം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നവർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കർണാടക വഴി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ, രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, അടിയന്തര യാത്രകൾക്കും വിമാനയാത്രയ്ക്ക് എത്തുന്നവർ എന്നിവർക്കും ഇളവ് ബാധകമാണ്. വാക്സിൻ എടുത്തവരടക്കം എല്ലാവർക്കും കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനിടയിലെ ആർടിപിസിആർ രേഖ വേണം.

എന്നാൽ കർണാടകയിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇളവ് ബാധകമല്ല. അവർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വറന്റീൻ നിർബന്ധമാണ്. ഇവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വറന്റീൻ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തുന്ന എല്ലാവരും 7 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നാണ് കർണാടക സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.