കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം മാതൃക: 2020ൽ കേരളത്തിൽ മരണം കുറഞ്ഞു; മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും 12 ശതമാനം കുറവുയുണ്ടായെന്ന് ഐ.സി.എം.ആർ

6

ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച കോവിഡ് കാലമായ 2020ൽ കേരളത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മരണം കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 29,365 മരണമാണ് കുറഞ്ഞത്. 2019ൽ മരിച്ചത് 2,63,901 പേർ. 2020ൽ 2,34,536 പേരും. പന്ത്രണ്ടുശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായി.

2015-ന് േശഷം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മരണം കുറഞ്ഞത് 2020-ലാണ്. 2015-ൽ 2,36,808 മരണങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐ.സി.എം.ആർ.) കണക്കാണിത്. കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൈവരിച്ച മികവായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

കോവിഡ് കാലത്ത് അപകടമരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിനാലല്ല ഇത്ര കുറവ് വന്നതെന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ റോഡപകട മരണക്കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2019ൽ സംസ്ഥാനത്ത് റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 4,440 പേരാണ്. 2020ൽ റോഡപകടമരണം 2,979ഉം. റോഡപകടമരണത്തിൽ കുറവ് 1461 മാത്രം.

വിവരങ്ങൾ

സ്ഥലം മരണനിരക്ക്(1000-ത്തിന്) 2019 2020

കേരളം 7.5 6.8

അമേരിക്ക 8.81 9.72

ഇറ്റലി 14.47 15.71.

മരണങ്ങളുടെ കണക്ക്

2010-2,38,864,

2015-2,36,808,

2016-2,44,819,

2017-2,51,993,

2018-2,55,439,

2019- 2,63,901,

2020- 2,34,536.