ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ ഓല വീട് തീ കത്തി നശിച്ചു

8

ചാവക്കാട് ഓല മേഞ്ഞ വീട് തീ കത്തി നശിച്ചു. കൊപ്രവീട്ടിൽ ഫാറൂഖിന്റെ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്. എടക്കഴിയൂർ സിങ്കപ്പൂർ പാലസ് ബീച്ചിലാണ് സംഭവം.