വിദഗ്ദ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകി: ചെമ്പുച്ചിറ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നു, മെയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം

11

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 3 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു.

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ സ്കൂളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. കിഫ്ബി പരിശോധന നടത്തുകയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ എസ്പിവി യായ കൈറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തത്.

തുടർന്ന് എസ്പിവി യുടെ
നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൃശൂർ ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമാണഘടനയിൽ അപാകതകൾ ഇല്ലെന്നും കെട്ടിടം സുരക്ഷിതമാണെന്നും എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകുകയും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം എസ്പിവി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പി.എം.സി.യായ വാപ്കോസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും രേഖാമൂലം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മെയ് മാസം തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരനു കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.