അയനം – സി.വി.ശ്രീരാമൻ കഥാപുരസ്കാരം സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്

20

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകഥാകാരൻ സി.വി.ശ്രീരാമന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അയനം സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ പതിമൂന്നാമത് അയനം – സി.വി.ശ്രീരാമൻ കഥാപുരസ്കാരത്തിന് മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ‘കവണ’ എന്ന പുസ്തകം അർഹമായി.11,111 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
വൈശാഖൻ ചെയർമാനും ടി.ആർ.അജയൻ, ഡോ.എൻ.ആർ.ഗ്രാമപ്രകാശ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

Advertisement

മലയാള കഥാവായനക്കാർക്ക് നിത്യവിസ്മയസാന്നിദ്ധ്യമാണ് സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം. മുൻഗാമികളും സഹയാത്രികരും ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഏകാന്തസഞ്ചാരം.
ധീഷണ കൊണ്ടും വൈകാരികത കൊണ്ടും വായിച്ചെടുക്കേണ്ട കവിതയുടെ ശില്പഘടനയുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളാണ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകൾ. മലയാളിയുടെ അശാന്തവും ആകുലവുമായ സാമൂഹ്യ ജീവിത പരിച്ഛേദങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകൾ, മൂല്യ വിപര്യയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയും ഇടത്തരക്കാരന്റെ നിസ്സഹായമായ ചാഞ്ചാട്ടവും ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ ദീനയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തുറന്നുക്കാട്ടുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ അപ്രസക്തരാവുന്ന ജനവും, തുടരേ തുടരേ നടക്കുന്ന വംശഹത്യയും വർഗ്ഗീയ പ്രചരണങ്ങളും സാധാരണക്കാരനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭയത്തെ ഈ കഥകൾ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു.ഹൃദയബന്ധങ്ങളുടെ തുലാസിൽ നന്മതിന്മകളുടെ ഭാരം അളക്കുന്ന വൈകാരികസന്ദർഭങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ആ കഥാലോകം. അപരത്വത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളായി ഉപഭോക്തൃ സമൂഹങ്ങൾ പരിണമിക്കുന്ന സമകാലികാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ വായനക്കാരനു മുന്നിൽ തലയേടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി.

Advertisement