പൊറാട്ടുനാടക കലാകാരൻ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അയ്യപ്പൻ അന്തരിച്ചു

35

പൊറാട്ടുനാടക കലാകാരൻ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കപ്പലത്ത് താണി മകൻ അയ്യപ്പൻ (77 ) അന്തരിച്ചു.