തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങള്‍

109

തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങള്‍. തദ്ദേശ സ്വയം 5രണ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍

 1. അവണൂര്‍ ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
 2. താന്ന്യം ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
 3. അടാട്ട് ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
 4. പൂമംഗലം ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളും
 5. വലപ്പാട് ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 01-ാം വാര്‍ഡ്
 6. ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസ5 04, 10, 32, 39 ഡിവിഷനുകള്‍
 7. മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാര്‍ഡ്
 8. പുതുക്കാട് ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 01, 07, 11, 12, 19, 27, 29 വാര്‍ഡുകള്‍
 9. അന്നമനട ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 01-ാം വാര്‍ഡ്
 10. കൊടകര ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 05-ാം വാര്‍ഡ്
 11. പടിയൂര്‍ ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 08-ാം വാര്‍ഡ്
 12. കയ്പറമ്പ് ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 06-ാം വാര്‍ഡ്
 13. പൊയ്യ ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡ്
 14. കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് 06, 07, 12, 13, 14 വാര്‍ഡുകള്‍
 15. കയ്പമംഗലം 07-ാം വാര്‍ഡ്
 16. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 03, 12, 14, 15, 17, 30, 44 വാര്‍ഡുകള്‍