മാളയിൽ സ്‌കൂൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭഷ്യ വിഷബാധ

23

മാളയിൽ സ്‌കൂൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭഷ്യ വിഷബാധ. അഷ്ടമിച്ചിറ  വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ 9 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Advertisement
Advertisement