ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര വാദ്യകലാനിലയം അധ്യാപകനും ചെണ്ട വാദ്യ കലാകാരനുമായ ഗുരുവായൂർ ഹരി അന്തരിച്ചു

178

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര വാദ്യകലാനിലയം അധ്യാപകനും ചെണ്ട വാദ്യ കലാകാരനുമായ ഗുരുവായൂർ ഹരി അന്തരിച്ചു. കുന്നംകുളം യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.

Advertisement
Advertisement