സാന്ത്വന സ്പർശം കുന്നംകുളം അദാലത്തിൽ പരിഹാരമായത് 2394 പരാതികളിൽ: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത് 184 പേർക്ക് 31.38 ലക്ഷം

16

കുന്നംകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സാന്ത്വന സ്പർശം അദാലത്തിൽ 2394 പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 184 പേർക്ക്
സഹായധനമായി 31,38,000 രൂപ അനുവദിച്ചു. ആകെ 3622 അപേക്ഷകളാണ്‌ ലഭിച്ചത്‌. ഇതിൽ 2997 അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനിലും,625 അപേക്ഷകൾ അദാലത്തിൽ നേരിട്ടും എത്തി. ബാക്കി 1216 പരാതികൾ വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളിലേക്ക് തുടർ നടപടികൾക്കായി അയച്ചു.
സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനായി 12 അപേക്ഷകൾ അയച്ചു

91 റേഷൻ കാർഡുകളാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ 73 ഉം, അന്ത്യോദയ വിഭാഗത്തിൽ 17 ഉം, എൻ ആർ എസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്നു.
എയ്‍ഡ്സ് രോഗികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗ പ്രതിരോധത്തിനുമായുള്ള
വിഹാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം 250 പേർക്ക്‌ 15,00,000 രൂപ സഹായധനം അനുവദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ചേർന്നാണ് 31,38,000 രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ
കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ 21,60,000 രൂപ അനുവദിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി രവിന്ദ്രനാഥ് 14 അപേക്ഷകൾക്കായി 1,40,000രൂപയും.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.സി മൊയ്തീൻ 37 അപേക്ഷകർക്കായി 8,84,000 ലക്ഷം രൂപയും അദാലത്തിൽ അനുവദിച്ചു.