മദ്ദള കലാകരൻ ചാലക്കുടി നാരായണൻ നമ്പീശൻ (ഉണ്ണി) അന്തരിച്ചു

91

മദ്ദള കുലപതി ചാലക്കുടി നമ്പീശന്റെ മകനും മദ്ദള കലാകാരനുമായ ചാലക്കുടി നാരായണൻ നമ്പീശൻ (ഉണ്ണി) നിര്യാതനായി. കോഴിക്കോട് വച്ച് പുലർച്ചെയാണ് അന്ത്യം. ഭൗതിക ശരീരം ചാലക്കുടിയിലേക്ക് ഉടൻ എത്തിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വത്തിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു.

Advertisement
Advertisement