മേള കലാകാരൻ കുറുപ്പത്ത് നാരായണൻമാരാർ (പൊന്നൂക്കര കുട്ടൻ) നിര്യാതനായി

78

മേള കലാകാരൻ കുറുപ്പത്ത് നാരായണൻമാരാർ (പൊന്നൂക്കര കുട്ടൻ )നിര്യാതനായി. കിഴക്കൂട്ട് അനിയൻ മാരാരുടെ ഭാര്യാ സഹോദരനാണ് .

Advertisement
Advertisement