പോസ്റ്റൽ വോട്ട് വേണ്ടന്ന് തീരുമാനിച്ച വയോധികന് വോട്ട് നഷ്ടമായി

72

പോസ്റ്റൽ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ പഴയന്നൂർ പൊറ്റ പനയംപാടത്ത് മാധവനാണ് (83) വോട്ട് തന്നെ നഷ്ടമായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പൊറ്റ എസ്.കെ.വി.എൽ.പി. സ്കൂളിലെ ബൂത്ത് നമ്പർ 166എ യിൽ സ്ലിപ്പുമായി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് തൻ്റെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാധവൻ തനിക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ബൂത്തിൽ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ച് ബി.എൽ.ഒ ക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ രേഖ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നതായും ബി.എൽ.ഒ അറിയിച്ചു. വോട്ട് നഷ്ടമായ മാധവൻ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകി.