പഴയന്നൂർ കൊടക്കാട് മുള്ളൂർ രവീന്ദ്രൻ (77) നിര്യാതനായി

181

പഴയന്നൂർ കൊടക്കാട് മുള്ളൂർ രവീന്ദ്രൻ (77) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: തങ്കമ്മ. മക്കൾ: വിനോദ്, മനോജ്. മരുമക്കൾ: ഇന്ദു, രശ്മി.

സംസ്ക്കാരം ബുധനാഴ്ച