കൊണ്ടാഴി തൃത്തംതളി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ മായന്നൂർ ചിറങ്കര അത്തിക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (പൊന്നപ്പൻ 49) നിര്യാതനായി

853

കൊണ്ടാഴി തൃത്തംതളി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ മായന്നൂർ ചിറങ്കര അത്തിക്കൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ (പൊന്നപ്പൻ 49 ) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച. ഭാര്യ: അംബിക. മക്കൾ: ഐശ്വര്യ, അഖില.

Advertisement
Advertisement