പഴയന്നൂർ കിളിനിക്കടവ് പ്രാച്ചിൻക്രായിൽ ദേവകി (89)
നിര്യാതയായി

118

പഴയന്നൂർ കിളിനിക്കടവ് പ്രാച്ചിൻക്രായിൽ പരേതനായ കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ ദേവകി (89)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ജാനകി, പരേതനായ രാജൻ, സുരേന്ദ്രൻ.
മരുമക്കൾ: കുട്ടൻ, വസന്ത കുമാരി, ശോഭ.

Advertisement
Advertisement