കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പീച്ചി ഡാമിൽനിന്ന്‌ റിവർസ്ലൂയിസിലൂടെ പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം വിട്ടുതുടങ്ങി; ഒഴുക്കുന്നത് 200 കോടി ലിറ്റർ വെള്ളം

12

കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പീച്ചി ഡാമിൽനിന്ന്‌ റിവർസ്ലൂയിസിലൂടെ പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം വിട്ടുതുടങ്ങി. 200 കോടി ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നൽകുക. പ്രതിദിനം ശരാശരി 40 മുതൽ 50 കോടി ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം. സ്ലൂയിസിലൂടെ ഒരു ദിവസം തുറന്നുവിടാവുന്ന പരമാവധി വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 50 കോടി ലിറ്ററാണ്. മണലിപ്പുഴ കടന്നുപോകുന്ന പാണഞ്ചേരി, പുത്തൂർ, നടത്തറ, തൃക്കൂർ, വല്ലച്ചിറ, നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തുകളിൽ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനും പുഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്കും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പുഴയിലൂടെ വെള്ളം വിടുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം പുഴ പലയിടങ്ങളിലും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഓടഞ്ചിറ റെഗുലേറ്റർ, പുത്തൂർ, കൈനൂർ, പുലക്കാട്ടുകര ചിറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഷട്ടർ പൂർണമായും അടച്ചതിനു ശേഷവും ജലനിരപ്പ് ഒട്ടും ഉയരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പീച്ചിയിൽനിന്ന്‌ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം ഉള്ള എല്ലാ വർഷവും ഇപ്രകാരം വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പീച്ചി ചെറുകിട വൈദ്യുതി നിലയത്തിലേക്കാണ് റിവർ സ്ലൂയിസ് വഴി വെള്ളം തുറന്നുവിടുക. വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദനത്തിന് ശേഷം ഈ വെള്ളമാണ് മണലിപ്പുഴയിലേക്ക് വിടുക. എന്നാൽ, വൈദ്യുതോത്‌പാദന കേന്ദ്രത്തിലെ വാൽവ് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്രാവശ്യം വൈദ്യുതോത്‌പാദനം നടക്കില്ല. ഡാമിൽ നിന്നും സ്ലൂയിസിലൂടെ നേരിട്ട് പുഴയിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത്.