ടി.പി.ആർ നിരക്ക് ഉയർന്നു: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം

35

പ്രദേശത്ത് ടി.പി.ആർ നിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഓൺലൈൻ ദർശനത്തിന് നാളെ മുതലാണ് നിയന്ത്രണം. ദർശനത്തിനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ, നാട്ടുകാർ എന്നിവർക്ക് ദർശനാനുമാതിയില്ല. വിവാഹ നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണം. പുതിയ വിവാഹ ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് വിവാഹം നടത്താം. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ടി.പി.ആർ 12.58 ശതമാനമാണ്.

Advertisement
Advertisement