ഇരട്ടവോട്ടുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുന്ന ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് തടയാൻ മുഴുവൻസമയ വെബ്കാസ്റ്റിങ് ഏർപ്പെടുത്തും: ബൂത്തുകളുടെ സുരക്ഷക്ക് കേന്ദ്ര സേനയും ഉണ്ടാകും

9

പരാതികൾ പെരുകുകയും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഇരട്ടവോട്ട് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഇരട്ടവോട്ടുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുന്ന ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് തടയാൻ മുഴുവൻസമയ വെബ്കാസ്റ്റിങ് ഏർപ്പെടുത്തും. ബൂത്തുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രസേനയെ നിയോഗിക്കും.

ബി.എൽ.ഒ.മാരുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഇരട്ടവോട്ടുള്ളവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക പട്ടിക പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാർക്കു നൽകും. തിരഞ്ഞടുപ്പുസമയത്ത് പേര് ഒഴിവാക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതിനാൽ ഇരട്ടവോട്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ്.