പുതുവർഷത്തിൽ സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിൽ: പവന് 280 രൂപ വർധിച്ച് 36,360 രൂപയായി

9

പുതു വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 36,360 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ 36080 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന് വില. പവന് 280 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കൂടി 4545 രൂപയായി. 4,510 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാമിന് വില.
ഇന്നലെ പവന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. ജനുവരി ഒന്നിന് വൻ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Advertisement
Advertisement