സ്വർണവിലയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 480 രൂപ കൂടി, രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു

21

ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില  480 രൂപ കൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ 80 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 320 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 37,800 രൂപയാണ്.

Advertisement
Advertisement