സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്: പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 34120 രൂപയായി

1

സ്വർണവിലയിൽ വർധനതുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പവന് 200 രൂപകൂടി 34,120 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 4265 രൂപയുമായി. ഇതോടെ ഒരാഴ്ചക്കിടെ പവന്റെ വിലയിൽ 800 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 
അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ വിലകുറയുംചെയ്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം 1,745.15 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേയ്ക്കുയർന്ന സ്‌പോട് ഗോൾഡ് വില 1,739.46 ഡോളറിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്.