മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിനൊടുവിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്: പവന് 400 രൂപ വർധിച്ച് 41,120 രൂപയായി

11

മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിനൊടുവിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 400 രൂപ വർധിച്ച് 41,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 5140 രൂപയായി.കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവായിരുന്നു. മാർച്ച് ആറ് 41,480 രൂപയെന്ന ഈ മാസത്തെ ഉയർന്നനിലയിലായിരുന്നു വില. മാർച്ച് ഏഴിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. മാർച്ച് എട്ടിന് 520 രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടായത്. ഒമ്പതിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 40,720ലെത്തി. തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തെ വർധനവ്.

Advertisement
Advertisement