രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ഇന്നും വർധിപ്പിച്ചു: പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 29 പൈസയും ഡീസലിന് 28 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്

27

രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ഇന്നും വർധിപ്പിച്ചു. പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 29 പൈസയും ഡീസലിന് 28 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 94 രൂപ 33 പൈസയും ഡീസലിന് 90 രൂപ 74 പൈസയുമായി. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് പതിനാറാം തവണയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കുന്നത്.