സ്വർണവില ഉയരുന്നു: പവന് 480 രൂപ വർധിച്ച് 33800 രൂപയായി

7

രാജ്യത്ത് സ്വർണ്ണവില ഉയരുന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് പവന് 424 രൂപ കൂടി 35,120 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവന് 53 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 4,390 രൂപയാണ് വില. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിനും ഇതേ വില വർധനവ് തന്നെയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവന് 424 രൂപ ഉയർന്നതോടെ 35,920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് നൽകേണ്ട വില. ഗ്രാമിന് 4,490 രൂപയും. ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര സ്വർണ്ണ വിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നതോടെ കേരളത്തിലും വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തുടക്കത്തിൽ പവന് 480 രൂപ കൂടി 33800 രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 4225 രൂപയാണ് വില. സംസ്ഥാനത്ത് 24കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം പവന് 520 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 36,872 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 4,609 രൂപയും.