സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു: പവന്റെ വില 80 രൂപകൂടി 36,720 രൂപയായി

2

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പവന്റെ വില 80 രൂപകൂടി 36,720 രൂപയായി. 4590 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 36,640 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില.